onsdag 10 mars 2010

Invandrarprogram och föreningsutrymmen

I dag har det för min del varit möten som gällt. Först partistyrelsen i Helsingfors hela dagen och sen fullmäktige på kvällen.

Att partistyrelsens möte var längre än vanligt hade delvis med förberedelserna för sommarens partikongress att göra. Men den fråga som vi ägnade mest tid var nog det invandrarpolitiska program som vi i Vänsterförbundet äntligen håller på att få till. Det är litet i elfte timmen, när invandrarfientligheten gör sig bred i alltför många sammanhang, men bättre sent än aldrig!

Och det var ett bra programförslag som arbetsgruppen under Merja Kyllönens ledning tagit fram. Utgångspunkten är naturligtvis jämlikhetstanken, som är det centrala i allt vänstertänkande. Alla mänskor är lika värda, och det gäller också invandrare. Förutom språkundervisning, utbildning och annat som självklar förväntas ingå i ett sånt här program ägnas också den grå ekonomin ett avsnitt. Den grå ekonomin är ett enormt problem i dagens samhälle, och det är ofta utländsk arbetskraft som utnyttjas.

Programmet får sin slutliga utformning på partifullmäktiges möte i slutet av mars. I det här skedet handlar det om invandrarpolitiken, dvs. hurdan service och hurdana system vi bygger upp för dem som flyttar till Finland av olika orsaker. Senare kommer det att bli också ett invandringspolitiskt program, som handlar om vem som får komma till Finland och på vilka villkor.

Kvällens fullmäktigemöte var av det kortare slaget, vilket ju passade mej bra, efter allt sittande på dagen. Den fråga som väckte diskussion var en motion om tillsättande av en arbetsgrupp för utredning av föreningarnas utrymmesbehov.

Tanken har ju redan ett bra tag varit att staden kan sälja en del av sina många hus som inte är i effektiv användning, dels för att få inkomster av försäljningen, dels för att slippa utgifter för uppvärming och underhåll. Försäljningstanken steg fram med ny kraft under fjolåret, då stadens ekonomi gick i botten.

I flera av de tilltänkta försäljningsobjekten har i alla fall olika lokala föreningar och grupper haft sin verksamhet förlagd, och det är ju inte mer än rimligt att man ser till att de här verksamheterna har tillgång till andra utrymmen och fortsatta verksamhetsmöjligheter innan husen säljs. Och för att resultatet ska bli bra, borde man ju se över de olika föreningarnas behov på en gång i stället för att ta till en nödlösning i gången. Viktigt är också att beakta, att alla föreningar inte har råd att betala dyra hyror.

Det här har vi speciellt inom Vänsterförbundet försökt föra fram i olika sammanhang, men tyvärr med klent resultat. Men i kväll kom vi i alla fall ett steg framåt. Den aktuella motionen med Johannes Runeberg som första undertecknare blev remitterad för ny beredning i stället för att förklaras slutbehandlad.

Fullmäktiges hälsningar till stadsstyrelsen gick ut på att man förutsätter en ordentlig utredning av föreningarnas utrymmesbehov, om det sen görs av en arbetsgrupp eller av en tjänsteinnehavare, och att den tilltänkta lösningen presenteras för fullmäktige då man återkommer med motionen. Omröstningen blev jämn: 18 - 16. Men det räckte!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar