söndag 25 januari 2015

God förvaltning och gott ledarskap?

Då vi i Hangö stadsstyrelse diskuterat de kommande SOTE-tillställningarna, har vi varit tämligen överens om att det trots allt gäller att nu se till att vi har vår nuvarande social- och hälsovård i bra skick, att det också ger oss en bättre utgångspunkt i SOTE-processen.

När man då i fjol gick in för ett utvecklingsprojekt på hälsocentralen, tänkte jag att det kunde vara bra att se över och få bättre flyt i processerna. Jag kunde inte föreställa mej, att projektet skulle mynna ut i en organisationsförändring. Om det är något vi haft för mycket av under de senaste åren överlag är det organisationsförändringar, och det har funnits en övertro på deras betydelse för själva verksamheten.

Den här aktuella organisationsförändringen framstår dessutom som tvivelaktig på många sätt. Den går i stort sett ut på att hvc:s ledande skötare får ansvar för all annan verksamhet på hvc än läkarnas arbete, som fortfarande hör under ledande läkaren. Den ledande skötaren skulle sedan rapportera direkt till grundtrygghetschefen, inte till ledande läkaren.

Det här tycker ju jag att är i strid med instruktionen för grundtryggheten, där det står att ledande läkaren är chef för hvc. Men de som förespråkar den nya modellen hävdar att nej, där finns ingen konflikt, för ledande läkaren ska fortsättningsvis ha helhetsansvaret för hvc:s verksamhet och budget! Hur nu det ska gå till, när rapporteringen går denna ledande läkare förbi...

Det är ju inte särskilt förvånande, att dåvarande ledande läkaren (och hon var inte den enda)var av annan åsikt om det här. Det här motståndet togs i alla fall som förevändning för att flytta över henne till en vanlig hvc-läkartjänst. Grundtrygghetsnämnden gick under en sekretessbelagd rubrik i början av oktober med på att föreslå detta för stadsstyrelsen, utan att saken då ännu hade diskuterats med den det berörde.

I det skedet pågick projektet ännu, det hade ju påbörjats först i augusti. Själva organisationsförändringen hade ännu inte hunnit behandlas i någon instans. Först i december beslöt grundtrygghetsnämnden om "en uppdatering av grundtrygghetsnämndens organisation". Ärendet om förflyttningen av ledande läkaren hade då blivit remitterat i stadsstyrelsen, efter att det ställts frågor om inte organisationen borde ändras först, innan man börjar flytta på folk med hänvisning till förändringen...

Beredningen av organisationsärendet för nämnden var tämligen tendentiös. Samarbetsförhandlingar hade man inte sett någon anledning till, och de utlåtanden som bifogades paragrafen var alla från vårdarfacket i olika konstellationer, också det som hänvisades till som "nationella rekommendationer". Inget exempel på god förvaltning precis. Bättre skulle man nog vänta sig av dem som anklagat den förflyttade läkaren för att inte kunna prestera en god förvaltning.

De som driver omorganiseringen har också hänvisat till att den här nya modellen tillämpas på många andra håll, till exempel i Lovisa. Jag har ju inte kollat med alla andra kommuner, men det där med Lovisa stämmer i alla fall inte. Där har grundtrygghetssektorn organiserats enligt livscykelmodellen i tjänster för barn och ungdom, tjänster för vuxna och tjänster för seniorer. Ledande läkaren är chef för tjänsterna för vuxna, och dit hör förutom vården av kroniska sjukdomar, vården av akuta sjukdomar och munhälsovården också socialarbetet för vuxna. Ledande skötaren är inte chef för något ansvarsområde.

Det är uppenbart att det bakom den här processen finns också andra intressen än sådana som handlar om en utveckling av hälsocentralens verksamhet för hangöbornas bästa. Grundtrygghetsnämndens ordförande, som varit mycket aktiv under hela processen, har länge haft uttalade antipatier mot ledande läkaren som person, något han inte ens försökt dölja utan många gånger gett uttryck för. Vad som fått grundtrygghetschefen att driva saken så hårt är svårare att bedöma, men till exempel beredningen av organisationsförändringsärendet till nämnden ger ett intryck av att hon, som är magister i hälsovetenskaper, inte riktigt kan skilja på grundtrygghetschefens uppgifter och vårdarfackets intressebevakning.

Det är klart, att inte heller den ledande läkaren är någon felfri person. Och visst har det funnits saker att förbättra på Hangö hvc. Liksom på de flesta andra hälsocentraler har de största problemen att göra med den bristande tillgången på läkare. I det avseendet började det dock synas ljus i tunneln. Och som person är läkaren definitivt inte omöjligare än att det går att tala med henne och reda upp problemen den vägen, vilket jag upplevt också i egenskap av patientombudsman. Men i stället för det har då ledningen för grundtrygghetssektorn valt att sätta igång en process, som tycks bli bara smutsigare ju längre den pågår. Uppenbarligen har man sökt stöd för den på förhand från SDP, SFP och Samlingspartiet.

Själv har jag motsatt mig såväl organisationsförändringen som förflyttningen, och jag tror inte att staden kommer att vinna den rättsprocess vi håller på att komma in i. Men oberoende av hur det går i själva rättsprocessen, och vilka åtgärder läkarförbundet eventuellt vidtar, blir det nog tyvärr ännu svårare än tidigare att få hit läkare. Och det har inte varit lätt förut heller. Det känns mer än sorgligt.

Det kan inte hjälpas att SOTE börjar framstå som räddningen från det lokala klåperiet..